Minibar, tủ mát

3.250.000
BCH-40B / Hàng có sẵn
3.200.000
BCH-36B / Hàng có sẵn
3.400.000
BCG-40B / Hàng có sẵn
3.350.000
BCG-36B / Hàng có sẵn