Minibar, tủ mát mini

3.950.000
BCH-45 / Hàng có sẵn
3.450.000
BCH-40B2 / Hàng có sẵn
3.400.000
BCH-36B2 / Hàng có sẵn
3.250.000
BCH-40B / Hàng có sẵn
3.200.000
BCH-36B / Hàng có sẵn
3.400.000
BCG-40B / Hàng có sẵn
3.350.000
BCG-36B / Hàng có sẵn