Bục phát biểu

6.790.000
T-55 / Hàng có sẵn
5.980.000
T-52A / Hàng có sẵn
6.200.000
T-52 / Hàng có sẵn
3.850.000
T-38A / Hàng có sẵn
3.850.000
T-38 / Hàng có sẵn
3.750.000
T-7 / Hàng có sẵn
5.635.000
T-52B / Hàng có sẵn