Phòng tiệc, hội nghị

3.250.000
1.050.000
1.700.000