Phòng tiệc, hội nghị

620.000
Model: A-008-2
735.000
Model: T-048
780.000
Model: A-060
870.000
Model: A-008-1
885.000
Model: T-049
1.000.000
Model: T-044
1.050.000
Model: B-022
1.200.000
Model: T-047
1.300.000
Model: ZP-004
1.350.000
Model: W008
1.650.000
Model: YA-020
1.700.000
Model: B-110
1.750.000
Model:  W007
1.795.000
Model: W008-2
1.800.000
Model: BL-004-2
2.025.000
Model: W003-2
2.100.000
Model: BL-004-1
2.500.000
Model: BIT-020
2.550.000
Model: W003
3.015.000
Model: W011
3.200.000
Model: W002-2
3.250.000
Model: W010
3.250.000
Model: C-49A
3.500.000
Model: W002
3.500.000
Model: BIT-030
3.570.000
Model: D-016
3.750.000
Model: T-7
3.800.000
Model: BL-009
3.850.000
Model: T-38
3.850.000
Model: T-38A
4.100.000
Model: W020
4.320.000
Model: C-73A
4.600.000
Model: C-83
4.800.000
Model: BIT-023
4.800.000
Model: BIT-019
5.635.000
Model: T-52B
5.690.000
Model: C-10-02
5.800.000
Model: C-88B
5.800.000
Model: C-34