Phòng tiệc, hội nghị

3.740.000
1.060.000
1.260.000
1.700.000